Presidente


O Presidente terá as seguintes funcións e atribucións:

 • Ostentar a representación legal da FGA, ante os membros integrantes da Federación e ante toda clase de autoridades, organismos, tribunais, entidades, corporacións e particulares.
 • Convocar e presidir os órganos de goberno e representación da FGA con voto de calidade en caso de empate na adopción de acordos, e executar os mesmos, asumindo a presidencia de devanditos órganos.
 • Estimular e coordinar a actuación dos distintos órganos federativos.
 • Ordenar os pagos a nome da Federación, asinando co Tesoureiro e/ou Secretario Xeral ou persoa expresamente designada polo Presidente para substituílos.
 • Coidar de que os órganos federativos axusten a súa actuación ao disposto nestes Estatutos e nos Regulamentos que os desenvolven.
 • Conferir poderes especiais ou xerais a Letrados, procuradores ou calquera outra persoa mandataria para que ostente a súa representación legal, tanto en xuízo como fóra del.
 • Convocar a Asemblea Xeral, a súa Comisión Delegada, a Xunta Directiva e os demáis órganos complementarios dos de goberno, que presidirá.
 • Nomear e cesar ós Delegados das Delegacións da FGA.
 • Designar ao Secretario Xeral e ao Tesoureiro.
 • Designar e cesar ós membros da Xunta Directiva e dos demáis órganos non electivos da FGA e crear e suprimir órganos, comisións ou comités e nomear e cesar os seus membros.
 • Propoñer á Comisión Delegada da Asemblea Xeral:
  • A modificación do calendario deportivo.
  • A modificación dos orzamentos.
  • A aprobación e modificación dos Regulamentos.
 • Ademáis todas aquelas atribucións conferidas por todos os órganos superiores de goberno e as que se deriven dos Estatutos e as Leis.

Presidente: Isidoro Hornillos Baz

 

Asemblea Xeral


A Asemblea Xeral terá a competencias nas seguintes materias:

 • Aprobación do calendario deportivo, bases e regulamentos das competicións e memoria das actividades anuais.
 • Aprobación da liquidación do Orzamento do exercicio anterior.
 • Aprobación do proxecto de Orzamento do exercicio seginte.
 • Análise, e no seu caso aprobación das propostas presentadas pola Xunta Directiva e os Membros da Asemblea Xeral, presentada na forma e condicións que regulamentariamente se determinen.
 • A aprobación do gravame ou alleación dos bens inmobles da FGA, cando o importe da operación sexa igual ou superior ao 10% do seu orzamento ou 55.000 euros. Este acordo necesitará un mínimo de 2/3 dos votantes presentes.
 • A elección e cesamento dos membros da Comisión Delegada da Asemblea Xeral así como a provisión de vacantes que se produzan no mandato, na forma legal e regulamentariamente se determine.

Presidente: Isidoro Hornillos Baz

Estamento de Clubs


A CORUÑA

Asociación Atlética Deportiva Barbanza
Atlética A Silva
Atletismo Fontes do Sar
Atletismo Riazor Coruña
Club Atletismo Afflelou Narón
Club Atletismo Millaraio
Club Atletismo Noia
Club Atletismo Sada
Club Atletismo Sar
Club Atletismo Coruña Comarca
Marineda Atlético
Olímpico Vedra
Ría Ferrol – Concepción Arenal
Santa María del Mar
Universidade Santiago de Compostela

LUGO

A Gándara
Club Atletismo Lucus Caixa Rural Galega
Club Deportivo Maristas Lugo
Egobarros Viveiro
Escola Atlética Lucense
Escolas Deportivas Lourenzá
Franciscanos

OURENSE

Asociación Deportiva Limiactiva
Asociación Deportiva Atlética do Sil
Burgas Atletismo Ourense
Club Atletismo Guillelme Brown
Club Deportivo La Purísima
Club Ourense Atletismo

PONTEVEDRA

Asociación Deportiva Mazi
Agrupación Viguesa de Atletismo
Atletismo C.S.C.R. Beade
Atletismo Cuntis
Atletismo Deza
Atletismo Morrazo
Atletismo Porriño
Atletismo Samertolameu
Atletismo Tui
Atletismo Vila de Cangas
Club Atletismo Estrada
Club Atletismo Femenino Celta
Club Suárez Marquier
Comesaña Sporting Club
Real Club Celta de Atletismo
San Narciso
Sociedad Atlética Val Miñor
Sociedad Gimnástica de Pontevedra

Estamento de Atletas


A CORUÑA

José Francisco Area Santos
Enrique Prego Tabuyo
María de los Ángeles Rodríguez del Río
Teresa Rodríguez Miguélez
Eva Teijeiro Martorell
Vanesa Varela Rivas

LUGO

Erika Arribas Rodríguez
Rubén Arrojo Fernández

OURENSE

Eladio Gómez Rosales
Luis Nogueira Fernández
Óscar José Seoane Vázquez

PONTEVEDRA

Martín Brea Ozores
David Domínguez Salas
Juan Pablo Fernández Rodríguez
Manuel Martínez Ageitos
Alexandre Solla Carballo

Estamento de Adestradores


A CORUÑA

Vicente Manuel Veiga Doldán

LUGO

José Manuel Lombao Pena

OURENSE

Ángel Fidalgo Vázquez

PONTEVEDRA

Santiago Ferrer Moreira

Estamento de Xuíces


A CORUÑA

María Berta Fernández Amado

LUGO

Eustorgio Martín Teijeiro

OURENSE

Ángel López – Montesinos Vázquez

PONTEVEDRA

María del Carmen Torres Castiñeira

Comisión Delegada


A Comisión Delegada da Asemblea Xeral, composta por dez membros elixidos entre os Estamentos de Clubs, Atletas, Adestradores e Xuíces da Asemblea Xeral, ademáis do Presidente da FGA, reunirase como mínimo, unha vez cada catro meses, e terá as seguintes competencias:

 • A elaboración dun informe previo á aprobación do orzamento do exercicio seguinte.
 • O seguimento da actividade atlética e xestión económica da FGA, mediante a elaboración dun informe anual á Asemblea Xeral sobre a memoria de actividades e a liquidación de contas do exercicio anterior.
 • A modificación do calendario atlético.
 • A modificación do orzamento.
 • A aprobación e modificación dos Regulamentos da FGA.
 • Autorizar o gravame ou alleamento dos bens inmobles da FGA, sempre que o importe da operación sexa inferior ao 10% do seu orzamento ou 55.000 euros. Este acordo precisará un mínimo de 2/3 dos votos presentes.
 • A Asemblea Xeral poderá encomendar expresamente á Comisión Delegada calquera outra cuestión que non sexa competencia exclusiva da mesma.

Presidente: Isidoro Hornillos Baz

Estamento de Clubs


Agrupación Atlética do Sil Proinor
Club Ría Ferrol – Concepción Arenal
Sociedad Gimnástica de Pontevedra
Club Lucus Caixa Rural Galega
Club Riazor Coruña Atletismo
Comesaña Sporting Club

Estamento de Atletas


Eladio Gómez Rosales
Martín Brea Ozores

Estamento de Adestradores


Ángel Fidalgo Vázquez

Estamento de Xuíces


María del Carmen Torres Castiñeira