Resultados en directo

Presidente


O Presidente terá as seguintes funcións e atribucións:

 • Ostentar a representación legal da FGA, ante os membros integrantes da Federación e ante toda clase de autoridades, organismos, tribunais, entidades, corporacións e particulares.
 • Convocar e presidir os órganos de goberno e representación da FGA con voto de calidade en caso de empate na adopción de acordos, e executar os mesmos, asumindo a presidencia de devanditos órganos.
 • Estimular e coordinar a actuación dos distintos órganos federativos.
 • Ordenar os pagos a nome da Federación, asinando co Tesoureiro e/ou Secretario Xeral ou persoa expresamente designada polo Presidente para substituílos.
 • Coidar de que os órganos federativos axusten a súa actuación ao disposto nestes Estatutos e nos Regulamentos que os desenvolven.
 • Conferir poderes especiais ou xerais a Letrados, procuradores ou calquera outra persoa mandataria para que ostente a súa representación legal, tanto en xuízo como fóra del.
 • Convocar a Asemblea Xeral, a súa Comisión Delegada, a Xunta Directiva e os demáis órganos complementarios dos de goberno, que presidirá.
 • Nomear e cesar ós Delegados das Delegacións da FGA.
 • Designar ao Secretario Xeral e ao Tesoureiro.
 • Designar e cesar ós membros da Xunta Directiva e dos demáis órganos non electivos da FGA e crear e suprimir órganos, comisións ou comités e nomear e cesar os seus membros.
 • Propoñer á Comisión Delegada da Asemblea Xeral:
  • A modificación do calendario deportivo.
  • A modificación dos orzamentos.
  • A aprobación e modificación dos Regulamentos.
 • Ademáis todas aquelas atribucións conferidas por todos os órganos superiores de goberno e as que se deriven dos Estatutos e as Leis.

Presidente: Isidoro Hornillos Baz

 

Asemblea Xeral


A Asemblea Xeral terá a competencias nas seguintes materias:

 • Aprobación do calendario deportivo, bases e regulamentos das competicións e memoria das actividades anuais.
 • Aprobación da liquidación do Orzamento do exercicio anterior.
 • Aprobación do proxecto de Orzamento do exercicio seginte.
 • Análise, e no seu caso aprobación das propostas presentadas pola Xunta Directiva e os Membros da Asemblea Xeral, presentada na forma e condicións que regulamentariamente se determinen.
 • A aprobación do gravame ou alleación dos bens inmobles da FGA, cando o importe da operación sexa igual ou superior ao 10% do seu orzamento ou 55.000 euros. Este acordo necesitará un mínimo de 2/3 dos votantes presentes.
 • A elección e cesamento dos membros da Comisión Delegada da Asemblea Xeral así como a provisión de vacantes que se produzan no mandato, na forma legal e regulamentariamente se determine.

Presidente: Isidoro Hornillos Baz

 

Estamento de Clubs


A CORUÑA

Atlética A Silva
Club Atletismo Carballo
Club Atletismo Coruña Comarca
Club Atletismo Fene
Club Atletismo Fontes do Sar
Club Atletismo Millaraio
Club Atletismo Narón
Club Atletismo Negreira
Club Atletismo Olympo
Club Atletismo Ría Ferrol – Concepción Arenal
Club Atletismo Riazor Coruña
Club Atletismo Santiago
Club Atletismo Sar
Club Compañía de María A Coruña
Club Marineda Atlético
La Mochila del Deporte

LUGO

Club Atletismo Friol
Club Atletismo Franciscanos Lugo
Club Polideportivo Maristas Lugo
Escola Atlética Lucense
Lugo Running Club by Ramos Lourés

OURENSE

Asociación Deportiva Atlética do Sil
Asociación Deportiva Limiactiva
Club Atletismo Arenteiro
Club Atletas Veteranos Ourense
Club Burgas Atletismo Ourense
Club Carmelitas Ourense
Club Deportivo Aurum
Club Deportivo La Purísima
Club Ourense Atletismo
Escola Atletismo Pereiro de Aguiar – Ben Cho Shey
Ourenrunning

PONTEVEDRA

Agrupación Atlética Mazi
Agrupación Viguesa de Atletismo
Club Atletismo A Estrada
Club Atletismo Cuntis
Club Atletismo Femenino Celta
Club Atletismo Poio
Club Atletismo Samertolameu
Club Atletismo San Miguel de Marín
Club Deportivo Pinarium
Club Deportivo San Paio A Estrada
Club Escola de Atletismo Deza
Comesaña Sporting Club
Real Club Celta de Atletismo
Sociedad Atlética do Trega
Sociedad Atlética Val Miñor
Sociedad Gimnástica de Pontevedra

 

Estamento de Atletas


A CORUÑA

Candela Díaz Rivas
Eugenia Gil Soriano
Paula Iglesias Garnelo
Esther Pedrosa Carrete
José V. Rioseco López
María Ángeles Rodríguez del Río
Mauro Triana López

LUGO

Marcos Cintrón Bellver
José María Díaz Díaz

OURENSE

Javier Cid Vázquez
Óscar José Seoane Vázquez

PONTEVEDRA

Mar Chillón Caamaño
Manuel Martínez Ageitos
Sergio Paredes Padín
Anxo B. Pérez Cougil
Víctor Pérez Currás

Estamento de Adestradores


CIRCUNSCRICIÓN AUTONÓMICA

Carlos Morales Velasco
Santiago Félix Saco Rivera
Juan Luis Trillo Caamaño
José Vicente Veiga Doldán

Estamento de Xuíces


CIRCUNSCRICIÓN AUTONÓMICA

Eloy Bretal Cancelas
Ángel López-Montesinos Vázquez
María Concepción Pérez Cerdeira
Guillermo Sandino Leira

 

Comisión Delegada


A Comisión Delegada da Asemblea Xeral, composta por dez membros elixidos entre os Estamentos de Clubs, Atletas, Adestradores e Xuíces da Asemblea Xeral, ademáis do Presidente da FGA, reunirase como mínimo, unha vez cada catro meses, e terá as seguintes competencias:

 • A elaboración dun informe previo á aprobación do orzamento do exercicio seguinte.
 • O seguimento da actividade atlética e xestión económica da FGA, mediante a elaboración dun informe anual á Asemblea Xeral sobre a memoria de actividades e a liquidación de contas do exercicio anterior.
 • A modificación do calendario atlético.
 • A modificación do orzamento.
 • A aprobación e modificación dos Regulamentos da FGA.
 • Autorizar o gravame ou alleamento dos bens inmobles da FGA, sempre que o importe da operación sexa inferior ao 10% do seu orzamento ou 55.000 euros. Este acordo precisará un mínimo de 2/3 dos votos presentes.
 • A Asemblea Xeral poderá encomendar expresamente á Comisión Delegada calquera outra cuestión que non sexa competencia exclusiva da mesma.

Presidente: Isidoro Hornillos Baz

Estamento de Clubs


Asociación Deportiva Atlética do Sil
Club Carmelitas Ourense
Club Marineda Atlético
Lugo Running Club by Ramos Lourés
Sociedad Gimnástica de Pontevedra

Estamento de Atletas


Óscar José Seoane Vázquez
Víctor Pérez Currás

Estamento de Adestradores


José Vicente Veiga Doldán

Estamento de Xuíces


Guillermo Sandino Leira