Lexislación


Lexislación Deportiva Galega

Estatutos


Estatutos da Federación Galega de Atletismo

Regulamento de Réxime Xurídico Disciplinario


Regulamento de Réxime Xurídico Disciplinario

Plan Estratéxico do Atletismo Galego 2018 – 2022


 Plan Estratéxico do Atletismo Galego 2018 – 2022

Protocolo para a prevención, detección e actuación fronte ao acoso,  discriminación e abuso


Protocolo para a prevención, detección e actuación fronte ao acoso, discriminación e abuso