Lexislación


Lexislación Deportiva Galega

Estatutos


Estatutos da Federación Galega de Atletismo

Regulamento de Réxime Xurídico Disciplinario


Regulamento de Réxime Xurídico Disciplinario

PEAG 2015 – 2018


Plan Estratéxico do Atletismo Galego 2015 – 2018 (ES)