Definición da Federación Galega de Atletismo


A Federación Galega de Atletismo, constituída o día 27 de marzo de 1921, é unha entidade asociativa privada que carece de ánimo de lucro, e que ten por obxecto, mediante a integración de Atletas, Adestradores, Técnicos, Xuíces, Clubs e outros colectivos interesados estatutariamente establecidos, que se adiquen á práctica do Atletismo, o fomento, o desenvolvemento e organización con carácter exclusivo na Comunidade Autónoma de Galicia, onde ostenta, tamén con carácter exclusivo, a representación da RFEA e que ademáis das atribucións de seu exerce, por delegación, funcións públicas de carácter administrativo.

Funcións da Federación Galega de Atletismo


  • A FGA ten como función propia fundamental a de promover, facilitar, planificar, administrar e dirixir, con carácter exclusivo, a práctica do Atletismo na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • A FGA, desempeña, respecto dos seus asociados, as funcións de tutela, control, coordinación e supervisión que lle recoñecen os seus Estatutos, as disposicións da RFEA, da IAAF e as normas legais de carácter deportivo.
  • A FGA é a única competente, dentro da Comunidade Autónoma de Galicia para regulamentar, organizar, xestionar e controlar as competicións oficiais de Atletismo.
  • A convocatoria das seleccións galegas de Atletismo e a desinación dos deportistas que as integren.
  • Colaborar coas administracións públicas e coa Real Federación Española de Atletismo, así como as restantes entidades deportivas, na promoción das súas respectivas modalidades.
  • Colaborar coa administración deportiva autonómica na execución dos plans e programas dos deportistas galegos de alto nivel.
  • De ser o caso, e conforme a normativa que sexa aplicable, colaborar e/ou organizar as competicións oficiais e actividades deportivas de carácter estatal ou internacional que se realicen no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Elaborar os seus propios regulamentos deportivos.
  • Colaborar coa administración deportiva autonómica na formación de adestradores, xuíces e árbitros segundo a normativa que sexa aplicable.

Fundación, inicios, presidentes e disposicións preliminares da FGA

Acta fundacional e histórico de presidentes da FGA
Disposicións preliminares

Estrutura Organizativa da Federación Galega de Atletismo


Acordos dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Atletismo


ACORDOS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA  FGA 2007 – 2021

Últimos acordos:
11/05/2021. Comisión Delegada. Acordo
07/05/2021. Xunta Directiva. Acordo
22/04/2021. Comisión Delegada. Acordo
22/04/2021. Xunta Directiva. Acordo
24/05/2021. Xunta Directiva. Acordo
27/05/2021. Xunta Directiva. Acordo
27/05/2021. Comisión Delegada. Acordo
21/06/2021. Xunta Directiva. Acordo
23/06/2021. Comisión Delegada. Acordo

Máis Información Institucional


Normativa aplicable
Órganos de goberno e representación
Órganos complementarios
Órganos de funcionamento