Ouro: Blanca Pereira Rubín (49,45 martelo 3Kg.)   Bronce: Enma Pérez Soto (1,62 Altura)

Actuación Galega Sub14
Actuación Galega Sub16

En cumprimento do establecido na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Federación Galega de Atletismo, publicou na súa páxina web a información institucional indicada no artigo 6 e a información económica, indicada no artigo 8 da citada lei.

Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Máis sobre transparencia