Identificación de póliza


Federación Galega de Atletismo. Póliza Nº 037911211.
Ver Póliza Seguro de Accidentes 2017/2018

Actuación en caso de sinistro


A asistencia médica prestarase nos Centros do Cadro Médico de Allianz. En caso de accidente cuberto pola póliza, deberase contactar con Allianz nos números de teléfono indicados, salvo casos de urxencia vital, e facilitaráselle os datos e localización do Centro do Cadro Médico máis adecuado en atención ás lesións sufridas.

Asistencias en Cataluña, Comunidade Valenciana e Murcia 902 102 687
Asistencias no resto do territorio español 902 108 509

A título informativo, pódese consultar o cadro médico de Allianz, na páxina web da compañía: www.allianz.es/cuadro-medico-allianz

Na primeira comunicación telefónica, deberase facilitar polo menos:

  • Datos persoais do accidentado e tipoloxía de lesións.
  • Datos do colectivo ao que pertence o accidentado e número de póliza que son: Federación Galega de Atletismo, Nº 037911211
  • Data, lugar e descrición da forma de ocorrencia.

Posteriormente, e en todo caso nun prazo non superior a 7 días, o accidentado deberá achegar o Parte de Comunicación de Accidentes debidamente cumprimentado e selado por parte do colectivo ao que pertenza. Poderase facilitar o parte de accidente contactando co número de teléfono indicado ou ben a través do mediador da póliza. Nos supostos que non se reciba o parte de accidente debidamente cumprimentado, o custo da prestación sanitaria correrá a cargo do asegurado.

Autorización de Asistencia médica


Calquera prestación de asistencia sanitaria debe ser autorizada previamente por Allianz. A asistencia sanitaria recibida sen a autorización específica de Allianz, carece de cobertura, salvo o indicado en caso de urxencia vital.
A autorización da asistencia médica, xa se trate dunha primeira asistencia ou de asistencia médica sucesiva, solicitarase nos números de teléfono indicados.
Allianz facilitará a autorización directamente ao accidentado e/ou ao Centro Médico según os casos.