Póliza Accidentes Federación Galega de Atletismo 2022


Póliza Accidentes Federación Galega de Atletismo 2022

Protocolo de actuación en caso de accidente 2022


Protocolo de actuación en caso de accidente Tempada 2022

Pasos a seguir polo accidentado:

1) Cumplimentar o Parte de Comunicación de Accidentes, que deberá ser asinado e selado pola Federación (solictiar o parte firmado a: secretaria@atletismo.gal)

2) Poñer en coñecemento da compañía aseguradora o accidente, chamando ao Centro de Atención 24 horas de MAPFRE, teléfono 918 366 224. O accidente debe ser comunicado inmediatamente despois da súa ocorrencia.

3) Na comunicación telefónica deberá facilitar a seguinte información:

  • Datos persoais do accidentado.
  • Datos do Club na que ocorre o sinistro.
  • Data e forma de ocorrencia.
  • Danos físicos.

Unha vez recollidos estes datos, o Centro de Atención facilitará o número de expediente, que deberá ser anotado no encabezado do Parte. O comunicante remitirá posteriormente o parte por fax a MAPFRE ao número 917 003 073 ou mediante correo electrónico á dirección: daper-mapgen@mapfre.com

4) O federado lesionado debe acudir ao Centro Médico concertado achegando o Parte de Comunicación de Accidentes debidamente cumprimentado. É imprescindible para recibir asistencia que conste o número de expediente.

TOMADOR: FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO
Nº PÓLIZA: 055-1980282796