Prazos e procedementos de tramitación de Licenzas tempada 2017/2018


Casos nos que utilizar a plataforma FGA para efectuar o pago


http://licenzas.carreirasgalegas.com/

 • Licenzas de xuíces, atletas independentes e adestradores.
  Para solicitar ou renovar licenza de adestrador deberá aportarse certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.
 • Clubs con licenza RFEA que renoven a súa licenza e novos (tramo autonómico) e clubs autonómicos novos ou renovacións. A partir do 2 de outubro.
 • Actualización de datos para o pago do tramo autonómico.
  En caso de non dispor de tarxeta de crédito, facilítase a seguinte conta bancaria onde debe indicar o concepto e remitir xustificante bancario a gestion@fgatletismo.com. Conta bancaria ES82 2080 0068 7830 4001 9194

Casos nos que utilizar a plataforma RFEA


https://isis.rfea.es/sirfea2/

 • Os clubs, unha vez validados pola FGA, na intranet da RFEA, deberán dar de alta aos seus atletas pola aplicación da RFEA. Para Clubs de nova creación faráselles chegar por correo electrónico que figure nos seus datos as claves para utilizar esta plataforma.
  Pago licenzas tramo FGA: conta bancaria ES82 2080 0068 7830 4001 9194
  Pago licenzas RFEA: A RFEA remitirá recibo contra a conta bancaria de cada club que figure na súa plataforma
  Para licenzas autonómicas utilizaranse as siglas AG
  Para as licenzas nacionais as siglas GA

Atletas Trail


A disciplina de Trail está considerada como unha máis do calendario deportivo, incluído na regulación da IAAF.
Todos os atletas que formalizan unha licenza pola FGA poderán competir en todas as probas do calendario autonómico.
Aqueles atletas que o desexen, poden pagar o Suplemento Trail (ver circular 85/2017) con unha cobertura máis ampla en adestramentos e competición.
En todo momento estarán cubertos polo seguro obrigatorio da FGA de acordo co Real Decreto.
Para procedemento RFEA visitar: http://www.rfea.es/normas/licencias.htm

 

Prazos renovación e tramitación de novas Licenzas


Renovación licencia Club RFEA (Extracto regulamento RFEA)

Art. 20º.- Es obligatorio que el presidente del club, o su representante legal, firme anualmente la renovación o la nueva licencia, fijándose para la renovación de la licencia de los clubes el periodo comprendido entre el 1 y el 10 de octubre de cada año. Una vez pasado este período, todo club que, habiendo tenido licencia estatal la temporada anterior, quiera volver a realizar licencia estatal deberá abonar un recargo de 300€ y la cuota anual correspondiente.

Renovación licencia atleta e cambio de club RFEA (Extracto regulamento RFEA)

ANEXO IV .- El plazo para cambio de club o renovación de licencias de atletas corresponde para 2017 a los días 18 al 31 de octubre.

Renovacións fora de prazo (Extracto regulamento RFEA)

Art.21
a) Una vez pasado este periodo, todo atleta que hubiera tenido licencia en la temporada anterior podrá tenerla por el mismo club o por independiente mediante el abono de un recargo de 33 € y la cuota anual correspondiente.

Las categorías cadete, infantil, alevín y benjamín podrán realizar (sin cargo suplementario) la renovación en cualquier momento de la temporada, y en todo caso obligatoriamente antes de realizar cualquier competición.

b) Se autoriza a los atletas que han tramitado por primera vez una licencia, y la misma haya sido como independiente, o que su licencia en la temporada anterior hubiera sido independiente durante toda su vigencia, a 7 realizar en la misma temporada licencia por un Club previo pago de una cuota de 33 €. Para hacer esta tramitación el Club deberá ponerse en contacto con la RFEA.

c) En el supuesto de que un Club y un(a) atleta perteneciente al mismo decidan, de mutuo acuerdo, rescindir el compromiso que les vincula para la temporada en curso deberán solicitar por escrito, y firmado conjuntamente, su baja a la Federación del atleta, enviando copia a la RFEA. En este caso, el atleta deberá formalizar su licencia como independiente por la Federación a la que se encuentra adscrito por el resto de la temporada, si bien los puntos o clasificaciones obtenidas anteriormente a su baja por el atleta para su Club quedan sin variación.

Cambio de Licencia Autonómica a Nacional (Extracto regulamento RFEA)

Art.27
Si un atleta, tras haber tramitado una licencia autonómica, solicita la tramitación de una licencia estatal con efectos desde la fecha en que se suscribió la licencia autonómica, ésta la realizará:

 • Si su club tienen Licencia Estatal: o Por el mismo Club por el que la suscribió (que tendrá que tener licencia estatal en vigor) si la temporada anterior tuvo licencia estatal como independiente o por ese mismo club o no tuvo licencia estatal. o Como Atleta Independiente, si la temporada anteriortuvo licencia estatal por otro club distinto.
 • Si su club no tiene licencia estatal en vigor, la licencia se suscribirá como independiente por la Federación Autonómica en que tuviese licencia territorial.
  En todos los casos se abonará pagará una cuota suplementaria de 33 €.
  Los atletas de categoría juvenil e inferiores no pagarán este recargo.
  La licencia será efectiva a todos los efectos a los 7 días de haber sido depositada en la RFEA.

Novas Licenzas RFEA e Licenzas FGA


Sen prazo. Poderán facerse durante toda a tempada, que vai dende o 1 de novembro ata o 31 de outubro.
Os clubs poderán darse de alta dende o 1 de outubro, e os atletas dende o 18 de outubro.
Para atletas estranxeiros: os clubs deberán subir os documentos requeridos pola RFEA. Todos os maiores de 18 anos deberan suscribir licenza RFEA. Non poderán competir ata que a RFEA teña validadas as licenzas.

¡¡Moi importante!!

Os clubs subirán as fotos dos atletas. Imprescindible nas licenzas RFEA y FGA para emitir a licenza plástica.
Será responsabilidade do club, gardar e custodiar, todas as licenzas (novas e renovadas) en papel ca firma e autorización da cesión de datos do atleta á Federación Galega de Atletismo e Real Federación Española de Atletismo, pudendo ser solicitadas en calquera momento pola Federación Galega de Atletismo.
As Delegacións custodiarán as licenzas presentadas polos atletas independentes.

Documentos relacionados:

Circular 79-2017 Modificada
Circular 82-2017 Modificada
Ficha Datos Club