¿Que é a dopaxe?


A Axencia Mundial Antidopaxe (AMA) considera como dopaxe calquera dos seguintes feitos:

 • Presenza dunha substancia prohibida, ou das súas metabolitos ou marcadores, na mostra biolóxica dun deportista.
 • Uso, ou tentativa de uso, dunha substancia ou método prohibido.
 • Negarse a pasar un control antidopaxe ou eludilo de calquera xeito, sen unha xustificación válida.
 • Incumprimento da localización ou paradoiro do deportista.

Considerarase unha infracción, calquera combinación de tres, ben sexa de controis errados ou da obrigación de facilitar a localización do deportista, dentro dun período de doce meses.

 • Manipulación, ou tentativa de manipulación, de calquera fase do control de dopaxe.
 • Posesión dunha substancia ou método prohibido sen a autorización de uso terapéutico correspondente.
 • Tráfico dunha substancia ou método prohibido.
 • Administración, ou intento de administración, dunha substancia ou método prohibido a un deportista, así como calquera tipo de axuda, complicidade, encubrimento ou incitación a outros deportistas a que se dopen.
 • Complicidade, calquera tipo de complicidade intencional en relación cunha infracción das normas antidopaxe ou calquera intento de infracción das normas antidopaxe por outra persoa.
 • Asociación prohibida, a asociación con calquera persoa de apoio ao deportista que estea a cumprir un período de suspensión, ou fose condenado ou achado culpable nun procedemento penal, disciplinario ou profesional, por incorrer en condutas constitutivas dunha infracción das normas antidopaxe.

É moi importante facer fincapé en que, en última instancia, o deportista é o responsable principal de velar pola súa saúde e polo xogo limpo. Por tanto, se se atopa calquera substancia prohibida no seu organismo ou se descobre a utilización dun método prohibido, aínda que o deportista obrase inconscientemente, considerarase que devandito deportista dopouse e será sancionado en consonancia.

Dereitos e deberes do deportista


Dereitos do deportista

 • Dereito a coñecer o organismo responsable da realización do control de dopaxe.
 • Dereito a ser informado dos trámites esenciais do procedemento de control e das súas consecuencias.
 • Dereito a solicitar información adicional sobre a recollida de mostras.
 • Dereito a ser informado das consecuencias ante a resistencia ou negativa a someterse ao control sen xustificación válida.
 • Dereito a non someterse á proba, se existe xusta causa, entendendo por tal a imposibilidade de acudir como consecuencia de lesión que lle impida obxectivamente someterse ao control ou cando a suxeición ao control, debidamente acreditada, poña en grave risco a saúde do deportista.
 • Dereito a designar a unha persoa debidamente documentada, para que lle acompañe durante o proceso de recollida de mostras.
 • Dereito do deportista discapacitado a solicitar as adaptacións necesarias na toma de mostras. Así mesmo, o deportista discapacitado ten dereito a acceder á sala directa de toma da mostra cun acompañante, cando o necesite.
 • O deportista menor de idade ten dereito a acceder á sala directa de toma da mostra cun acompañante, podendo renunciar a este dereito sen que iso invalide o control.
 • Dereito a solicitar unha demora para someterse ao control.
 • Dereito a non someterse a un control de dopaxe fóra de competición que se inicie na franxa horaria comprendida entre as 23 horas e as 6 horas do día seguinte, salvo en casos debidamente xustificados.
 • Dereito a ser informado por escrito das razóns que xustifican a non observancia da limitación horaria anterior.
 • Dereito a ser informado achega do tratamento e cesión dos seus datos e dos dereitos que lle asisten nos termos previstos no artigo 5.1 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
 • O deportista con licenza federativa para participar en competicións de ámbito estatal ten dereito a solicitar unha Autorización de Uso Terapéutico (AUT) que lle permita usar substancias ou métodos prohibidos incluídos na lista de substancias e métodos prohibidos en vigor.

Deberes do deportista

 • O deportista incluído no Grupo de Seguimento da AEPSAD ten o deber de facilitar os datos que permitan a súa localización habitual mediante o enchemento do formulario correspondente. Esta obrigación tamén recaerá nos deportistas a quen especificamente llo comunique a AEPSAD.
 • O deportista que participe nunha proba ou competición non poderá abandonar a mesma ata que non se realizaron as notificacións dos seleccionados para ser sometidos a control de dopaxe, salvo no caso excepcional de que deba ser evacuado a un centro asistencial por sufrir unha lesión grave, circunstancia que deberá acreditarse suficientemente e ser comunicada ao Oficial de control de dopaxe na competición.
 • O deportista ten o deber de someterse ao control.
 • O deportista ten o deber de permanecer en todo momento baixo a observación dos compoñentes do Equipo de recollida de mostras designados para iso, desde a notificación ata a finalización do proceso de recollida de mostras.
 • O deportista ten o deber de identificarse en calquera momento ante o membro do Equipo de recollida de mostras que o solicite e mediante documentación oficial que confirme a súa identidade e inclúa fotografía.
 • O deportista ten o deber de presentarse na área de control da dopaxe ou no lugar indicado para a recollida das mostras nas condicións que indique a notificación.
 • O deportista ten o deber de indicar, no momento de pasar un control de dopaxe, os tratamentos médicos a que está sometido, os responsables dos mesmos e o alcance do tratamento.
 • O deportista con licenza federativa para participar en competicións de ámbito estatal a quen se haxa expedido unha Autorización de Uso Terapéutico (AUT) por parte dun organismo internacional, está obrigado a remitir unha copia á AEPSAD para o seu rexistro desde o inicio de validez da mesma. Será válida a comunicación por formato electrónico.

Substancias e métodos prohibidos


Máis información.

Notificación e actualización da miña localización


Máis información.

Proceso de control de dopaxe


O proceso do control de dopaxe consiste dos seguintes 11 pasos:

1. Control de dopaxe.
Calquera deportista pode ser requirido por calquera organización Antidopaxe con autoridade sobre el para que proporcione unha mostra en calquera momento e lugar.

2. Notificación ao deportista.
O deportista será notificado por un OCD ou acompañante sobre a súa selección para un control de dopaxe. Solicitaráselle asinar un formulario confirmando que o deportista entende os seus dereitos e responsabilidades.

3. Estación de control.
O deportista presentarase na estación de control de dopaxe canto antes.

4. Elección de kit.
O deportista escollerá un kit de recolección de mostras entre os que se lle presenten para elixir.

5. – 6 Dar a mostra.
Requirirase un mínimo de 100ml.
O deportista desvestirase desde xeonllos ata abdome e desde mans ata os cóbados para proporcionar unha visión sen obstrucións da pasaxe da mostra.
Un OCD ou un acompañante do mesmo sexo observará a saída dos ouriños do seu corpo.

7. División da mostra
O deportista elixe un kit de recolección dos que se lle ofrezan; distribúe a mostra nos recipientes A e B; coloca os ouriños primeiramente ata a liña na botella B; seguidamente enche o recipiente A e deixa unha pequena cantidade no recipiente de recolección.

8. Selado da mostra
O deportista sela os recipientes A e B.

9. Concentración da mostra
O OCD medirá a concentración da nosa para asegurar que non estea demasiado diluída como para ser analizada. Se estivese moi diluída, poderáselle solicitar mostras adicionais.

10. Firma do formulario
O deportista completará o Formulario de Control de Dopaxe da seguinte forma:

Proporcionando información persoal.
Anotando as substancias que poida estar a tomar: medicación receitada, medicación comprada directamente, complementos alimenticios.
Anotando inquietudes ou comentarios, se tivese algún, sobre o procedemento do control á dopaxe.
Confirmando que a información, os números rexistrados e o código da mostra sexan os correctos.
Asinando e recibindo a súa copia do Formulario de Control de Dopaxe.

11. Análise das mostras
As mostras serán enviadas a un laboratorio acreditado pola AMA de forma estritamente confidencial terán un seguimento para garantir a súa seguridade. A mostra para será analizada e a mostra B será almacenada coidadosamente para posibles controis posteriores se fosen requiridos. O LCD enviará os resultados á organización antidopaxe e á AMA.

Colaboración e rehabilitación do deportista


O deportista que se enfronte a un procedemento sancionador pola comisión dunha infracción de dopaxe poderá obter unha redución no período de sanción, mediante a súa colaboración coa autoridade antidopaxe competente.Esta colaboración será valorada polo órgano disciplinario como unha circunstancia atenuante da sanción, e poderá levar a cabo mediante dúas vías:

1. A Admisión Voluntaria da comisión dunha infracción de dopaxe por parte dun deportista, que poderá supoñer a redución do período de suspensión ata a metade, sempre que o deportista comunique a súa admisión á AEPSAD antes de recibir notificación administrativa algunha relativa á infracción cometida. O período de sanción tamén poderá ser reducido, ata tres cuartas partes, se o deportista colabora coa AEPSAD proporcionando unha axuda substancial, que permita descubrir unha infracción de dopaxe, un delito de dopaxe prevista no Código penal ou unha infracción das normas profesionais por parte doutro deportista ou persoal de apoio.

2. A Rehabilitación do Deportista para que un deportista sancionado por dopaxe poida obter a rehabilitación previa á súa volta á competición, deberá acreditar que se someteu, mediante solicitude á AEPSAD, a un control de dopaxe realizada por sorpresa fóra de competición. Para cumprir con esta obrigación, o deportista deberá comunicar á AEPSAD a súa intención de rehabilitarse para poder volver competir, incluíndo a súa localización para que poida levar a cabo o control de dopaxe preceptiva. Unicamente unha vez que este tivese lugar, confirmándose o seu resultado negativo, e a federación competente informe sobre o cumprimento íntegro da sanción por parte do deportista durante o período de suspensión, este poderá solicitar a expedición dunha nova licenza deportiva.

No caso de que o deportista sancionado retírese da competición e non se someta ao control de dopaxe prevista, para obter a súa rehabilitación deberá comunicalo á AEPSAD e someterse a controis fóra de competición durante un tempo igual ao que mediase desde a comunicación da súa retirada ata o cumprimento total da sanción de suspensión.

A AEPSAD pon a dispoción do deportista un documento para que poida solicitar a obteción da rehabilitación da licenza deportiva suspendida por infracción da normativa antidopaxe. Conta cun prazo de 30 días inmediatametente anteriores ao cumprimento íntegro da sanción e demais medidas accesorias.

Instrucións para cumprimentar o documento.

– O documento asinado polo deportista debe ser enviado de maneira obrigatoria por correo postal á seguinte dirección da AEPSAD.

Unidade Xurídica.
Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte.
Praza Valparaíso 4, 28016 MADRID

– Co fin de axilizar o trámite de rehbilitación o deportista pode adiantar o envío desta solicitude por correo electrónico a juridico@aepsad.gob.es ou ao fax 91.758.61.10 Esta posibilidade NON SUBSTITÚE ao envío obligtorio do documento orixinal e asinado por correo postal.

Autorizacións de uso terapéutico


Como deportista, podes estar enfermo ou sufrir unhas condicións físicas que requiran dun tratamento médico para recuperarche. Se os principios activos da medicación que utilizas aparecen na Lista de substancias e métodos prohibidos no deporte debes solicitar unha Autorización de Uso Terapéutico (AUT).

Para axudarche a coñecer se a túa medicación require unha AUT, a AEPSAD pon á túa disposición a aplicación de teléfono móbil e escritorio NoDopApp.
Aplicación No DopAPP

Contra a dopaxe, COLABORA


“Contra a dopaxe, colabora” é un sistema online e telefónico integrado no programa antidopaxe da AEPSAD. Mediante estas liñas de comunicación establécese un servizo destinado a aqueles deportistas, persoal de apoio e cidadáns que desexen poñer en coñecemento da AEPSAD calquera información relativa ao uso, administración ou tráfico de substancias ou métodos prohibidos no deporte.

AEPSAD convida a toda persoa que teña información sobre un presunto caso de dopaxe a compartila de modo confidencial por teléfono ou por internet.

A comunicación é completamente anónima se o usuario así o desexa, podendo tamén proporcionar os seus datos de contacto para que a AEPSAD poida poñerse en contacto, se nalgún momento, necesita ampliar información para poder poñer en marcha un proceso de investigación de tal forma que, en caso de ser certas as sospeitas, os feitos non queden impunes.

Formulario de Colaboración
900 103 586 (L – V, de 09:00 a 15:00)

AEPSAD


AEPSAD (Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte) é un organismo público a través do cal se realizan as políticas estatais de protección da saúde no deporte e, entre elas e de modo especial, de loita contra a dopaxe.

AEPSAD
Plaza de Valparaíso, 4
28016 Madrid

 +34 917 585 750
aepsad@aepsad.gob.es

www.aepsad.gob.es/
www.facebook.com/AEPSAD/
twitter.com/AEPSAD
www.youtube.com/user/AEPSAD